DS-7208HWI-SH HDMI 960H 16 Kαμερών hikvision και 2 IP

καταγραφικό εικόνας